Angani VMs

Linux - 1 cpu, 512MB RAM, 20GB HDD
Linux - 1 cpu, 1GB RAM, 20GB HDD
Linux - 2 cpu, 2GB RAM, 40GB HDD
Linux - 2 cpu, 4GB RAM, 80GB HDD
Linux - 4 cpu, 8GB RAM, 160GB HDD
Virtual Machines - Linux- 4cpu, 8GB RAM, 40GB HDD
Linux - 6 cpu, 16GB RAM, 320GB HDD
Linux - 6 cpu, 32GB RAM, 640GB HDD
Windows - 1 cpu, 1GB RAM, 20GB HDD
Windows - 2 cpu, 2GB RAM, 40GB HDD
Windows - 2 cpu, 4GB RAM, 80GB HDD
Windows - 4cpu, 8GB RAM, 160GB HDD
Windows - 6cpu, 16GB RAM, 320GB HDD
Windows - 6cpu, 32GB RAM, 640GB HDD
Linux dedicated server- 8GB RAM, 512GB SSD, /29IP's, 50mb shared
Linux dedicated server- 16GB RAM, 512GB SSD, /29 IP's, 50Mb shared
Linux dedicated server- 32GB RAM, 512GB SSD, /29 IP's, 50Mb Shared
Linux dedicated server- 128GB RAM, 512GB SSD, /29IP's, 50Mb shared
Linux dedicated server- 256GB RAM, 512GB SSD, /29IP's, 50mb shared
Linux dedicated server- 64GB RAM, 512GB SDD, /29 IP's, 50Mb Shared
Windows dedicated server- 8GB RAM, 512GB SSD
Windows dedicated server- 16GB RAM, 512GB SSD
Windows dedicated server- 32GB RAM, 512GB SSD
Windows dedicated server- 128GB RAM, 512GBSSD
Windows dedicated server- 64GB RAM, 512GB SSD
Virtual Machine - Custom Specifications